Agreks d.o.o. Donji Žabar je osnovan 1991 godine i od svog početka se kao glavnom aktivnošću bavi proizvodnom u oblasti živinarstva.  Na početku  smo krenuli sa skromnim kapacitetima ali smo od tada do danas uspjeli da izrastemo u jednog od regionalnih lidera u živinarskoj proizvodnji a posebno u oblasti proizvodnje konzumnih jaja. Predanim radom, znanjem i stručnim rukovođenjem smo uspjeli da potpuno zaokružimo ciklus proizvodnje na principu „od njive do stola“ u smislu da proizvodimo:

  • Komponente potrebne za proizvodnju stočne hrane,

  • Stočnu hranu i premikse,

  • Rasplodna jaja od vlastitog roditeljskog jata lake linije,

  • Jednodnevne piliće u dvije vlastite inkubatorske stanice ukupnog kapaciteta 12 miliona mjesta godišnje,

  • Koke nosilje odgajamo u vlastitim najsavremenijim farmama, kapaciteta milion koka godišnje. 

  • Proizvodnja konzumnih jaja u Agreks d.o.o. Donji Žabar se vrši u vlastitim objektima ukupnog kapaciteta 250.000 koka nosilja u turnusu.